Peter Poulsen, direktør i A/S Knudshoved Havn, taler mod bedre vidende (5/7-2017)

Det er ikke DNs `skyld´ at projektet er forsinket!

Den evindelige påstand fra flere sider om, at det er DN´s skyld at sager trækker ud, er ren politisk propaganda uden hold i virkeligheden.

 Fakta er, at der ved årsskiftet lå 1800 sager i klagenævnet som ventede på at blive behandlet.

Denne helt uhørte sagspukkel skyldes regeringens udflytning af klagenævnene uden respekt for fagfolks advarsler om den personalemangel, der kunne opstå.

For at få nedbragt denne sagspukkel afsatte regeringen, i efteråret 2016, 23 millioner kroner. Pengene bruges bl.a. til at ansætte tidligere medarbejdere i København for at få nedbragt sagspuklen.

DN er helt enig i, at det ikke er ok med de lange sagsbehandlingstider og så meget gerne, at klagenævnene var bemandet, så sagerne kunne blive afgjort f.eks. inden for 1 måned.

I den konkrete sag glemmer Peter Poulsen at fortælle, hvor mange gange han selv har ændret på sit projekt, med deraf følgende ny sagsbehandling. Derudover har der været problemer med at få de fornødne oplysninger fra Peter Poulsen.

I DN respekterer vi landets love. I 2009 vurderede vi, at en afgørelse, truffet af Nyborg Kommune, ikke overholdt lovens krav. Vi fik ret i vores vurdering, og Nyborg Kommune fik besked på at lave arbejdet om!  

Havde kommunen fra starten opfyldt lovens krav, havde der ikke været behov for at få en højere instans til at se på sagen, og kommunen havde været fri for at bruge tid på at behandle sagen 2 gange.

Så hvordan kan DN have forsinket sagen fra 2009 til 2016? Det er da de færreste, der kan få øje på, at det skulle være DNs skyld, at kommunen ikke opfylder lovens krav som klagenævnet skrev, og at der mangler medarbejdere i klagenævnene.

Per Jespersen, den natur, du snakker om, har intet med naturkvalitetsindekset at gøre. Det er 2 vidt forskellige ting (18/7-2017)

Nyborg Kommunes naturkvalitetsindeks(NKI) er meget lavt. Ud af landets 98 kommuner ligger Nyborg Kommune som nr. 97.

Per Jespersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nyborg Kommune, har givet følgende kommentar til FS: ”Den undersøgelse (NKI)må da være lavet af nogen, der ikke har været her på egnen. Jeg bor som bekendt selv i kommunen, jeg ser noget af den smukkeste natur, når jeg kører rundt. Kajbjergskoven, fjord og bælt, kysten, en masse økologi ved Holckenhavn”.   

Naturkvalitetsindekset(NKI) er udtryk for hvordan biodiversiteten har det, den ser man ikke ved at køre en tur rundt i kommunen. Den form for natur som Per Jespersen henviser til, er landskabet, det kunne, til fremme af forståelsen, kaldes `herlighedsværdien´.  Og den har vi, som vi alle ved, meget af i kommunen, bl.a. grundet nærheden til kysten.

Men det ændrer ikke ved det faktum, at biodiversiteten har det rigtig dårligt i Nyborg Kommune, og den bliver ikke bedre af, at vi kigger ud over vandet og nyder udsigten!

Fakta er, at Nyborg Kommune, ved beregningen af naturkvalitetsindekset for alle landets 98 kommuner, ligger som nummer 97 med en score på 12 ud af 100 mulige. Gennemsnittet for hele landet er 24.

Beregningen er foretaget af forskere på Århus og Københavns Universiteter og er baseret på en metode som er udarbejdet af en hollandsk forskningsinstitution.

Beregningen er baseret på i forvejen kendte data hentet i det `nationale biodiversitetskort´. Data som er inddateret af fagfolk, herunder af Nyborg Kommunes ansatte, når de har været i felten, og fundet forskellige dyr, planter, svampe o.s.v. Disse data er et udtryk for de enkelte områders naturkvalitet. Disse tal kombineret med arealernes størrelse, er et udtryk for naturkvalitetsindekset.  

Formålet med at opgøre NKI er, at skabe overblik over fordelingen og kvaliteten af natur i kommunerne. Ved at skabe overblikket kan kommunen planlægge deres indsats. Indekset kan altså bruges som prioriteringsgrundlag for kommunen. Nogle kommuner vil kunne øge deres NKI alene ved at se på, om der er natur i kommunen, der ikke er registreret.

 

Hvad er biodiversitet/hvorfor er det vigtigt.

Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder i hastigt tempo. Der uddør lige så mange arter nu, som i den tid, hvor dinosaurerne blev udslettet. Arter er indbyrdes afhængige af hinanden.

Tabet af biodiversitet har stor betydning for vores samfund. Vi er afhængige af, at økosystemerne fungerer og leverer tjenester som rensning af vand, jord, luft og bestøvning af vilde planter og afgrøder.

 

Det drejer sig om klodens og børnenes fremtid.  Er Nyborg Kommunes politikere helt uden interesse i deres børns og børnebørns fremtid?

Politikerne har alle tiders chance for at vise deres gode vilje. De har netop vedtaget en driftsplan for de kommunale skove. Områderne, der er udlagt til biodiversitetsskov, er stort set identiske med de områder der i forvejen er beskyttet §3 natur. Da indtægten fra skovdriften er forsvindende lille, kunne man, næsten gratis, udlægge de kommunale skove til biodiversitetsskov. To tredjedele af de danske arter af planter, dyr og svampe, både de almindelige og truede arter, er knyttet til levesteder i skove.

Tænk hvor meget biodiversitet vi kunne få, hvis politikerne brugte bare halvt så mange millioner på at bedre Nyborg Kommunes biodiversitet( i øvrigt til glæde for alle kommunens borgere), som de nu bruger på at renovere Nyborg Lystbådehavn!